Εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

  Οι αλλαγές στη νομοθεσία για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών μεταβάλλεται διαρκώς, δημιουργώντας την ανάγκη εξοικείωσης με τις νέες απαιτήσεις. Το σύνολο των αλλαγών επηρεάζει την καθημερινή εργασία όσων ασχολούνται με ασφαλιστικά ζητήματα. Ταυτόχρονα, οι μεταβολές είναι καίριας σημασίας για την παρακολούθηση του κόστους λειτουργίας κάθε…

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

  Οι γνώσεις των οικονομικών είναι απαραίτητες για κάθε εργαζόμενο ανεξάρτητα από τη θέση απασχόλησης καθώς συμβάλουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας της καθημερινής εργασίας. Σε κάθε κρίκο της αλυσίδας αξίας μίας σύγχρονης επιχείρησης, η οικονομική διάσταση επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων, την οργανωτική δομή, τις αρμοδιότητες αλλά και την διατήρηση της…

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ

Ο Ν. 4387/2016 έχει επιφέρει δομικές αλλαγές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, με σημαντικότερη την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων. Τόσο ο νόμος όσο και η εφαρμοστική εγκύκλιος απαιτούν λεπτομερή αξιολόγηση όλων των παραγόντων που συνθέτουν το νέο ασφαλιστικό περιβάλλον ώστε όσοι δραστηριοποιούνται στην ελεύθερη οικονομία να είναι σε θέση να εναρμονιστούν…