Υπηρεσίες Συμμόρφωσης στις Απαιτήσεις του GDPR | Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης - Προσωπικά Δεδομένα - GDPR AWARENESS - Φάκελος συμμόρφωσης - ISO 9001, ISO 27001

Η ομάδα έργου του Διαβαλκανικού Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης παρέχει στις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις του  ιδιωτικού και δημοσίου τομέα υπηρεσίες συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 

• Οργανωσιακή δέσμευση μέσα από την κατάλληλη ενημέρωση
• Καταγραφή του συνόλου των επιχειρηματικών διαδικασιών που περιέχουν προσωπικά δεδομένα
• Αξιολόγηση και εντοπισμός κενών σε σχέση με τις απαιτήσεις του GDPR
• Υλοποίηση οργανωτικών μέτρων για την κάλυψη των κενών
• Προτάσεις τεχνικών μέτρων για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων
• Νομική και οργανωτική υποστήριξη μετά την παράδοση του έργου

 

Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ορίζει υποχρεωτική τη θέση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων για το σύνολο του δημοσίου τομέα και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια για τον ιδιωτικό τομέα. Η ομάδα έργου μας παρέχει στους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις υπηρεσίες DPO, μέσα από την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των εξελίξεων και την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης.

 

Κατάρτιση Στελεχών

Η ευαισθητοποίηση των στελεχών είναι κυρίαρχο στοιχείο για την επίτευξη της συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Η εξειδικευμένη κατάρτιση αποτελεί μία καλή πρακτική, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην υιοθέτηση των βασικών αρχών για την προστασία δεδομένων. Εισηγητές με μακροχρόνια εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή των αρχών που διέπουν την προστασία δεδομένων παρουσιάζου νσημαντικά ζητήματα και επιτυγχάνουν την ευαισθητοποίησή σας αλλά και τηνε ξειδίκευσή σας στον τομέα των προσωπικών δεδομένων.

 

Ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα αποτελεί την εικόνα της εταιρείας προς το ευρύ κοινό. Η ασφαλής λειτουργία και η λήψη των κατάλληλων τεχνικών μέτρων για την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται βρίσκεται στο επίκεντρο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. IT experts σας βοηθούν να εντοπίσετε τις αδυναμίες και σας προτείνουν τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα.

 

Σύνταξη Φακέλου ISO 27001

To ISO 27001 είναι το διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια πληροφοριών. Απαιτεί την πλήρη καταγραφή των πληροφοριακών συστημάτων και την σύνταξη πολιτικών ασφαλείας που να επιτρέπουν την διαρκή παρακολούθηση κάθε επιχείρησης. Η προετοιμασία του φακέλου από τα εξειδικευμένα στελέχη μας συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη μίας επιχειρηματικής κουλτούρας στην προστασία προσωπικών δεδομένων.

 

Σύνταξη Φακέλου ISO 9001:2015

Το διεθνές πρότυπο ποιότητας συμβάλλει σημαντικά στην καταγραφή των επιχειρησιακών πολιτικών και στην θέσπιση διαδικασιών για την επίτευξη ολικής ποιότητας. Η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 θωρακίζει την εταιρεία σας με ένα σημαντικό εργαλείο που ενισχύει στην επιχειρηματική συνέχεια (business continuity).