ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ | Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

prostasia dedomenwn 3

 

Για την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων σας, η εταιρεία μας έχει καθορίσει συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες στο εσωτερικό της ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριακών συστημάτων. Το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού έχει εκπαιδευτεί και ευαισθητοποιηθεί σε θέματα προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας, αναπτύσσοντας γνώσεις και δεξιότητες που επιτρέπουν την άμεση αναγνώριση απειλών και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη των κινδύνων.


Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο ώστε να εξασφαλίζει την ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και εμπιστευτικότητα των δεδομένων που επεξεργάζεται. Στα πλαίσια αυτά, είναι πιστοποιημένο κατά ISO 27001:2013 για την Ασφάλεια Πληροφοριών,  ISO 22301:2012 για την Επιχειρησιακή Συνέχεια και ISO 27701:2019 για τη διαχείριση απορρήτου και εφαρμόζει αναλυτικές πολιτικές και διαδικασίες που καθορίζουν μέτρα:

• Ελέγχου πρόσβασης στα δεδομένα και στους πληροφοριακούς πόρους
• Ορθής διαχείρισης των πληροφοριακών πόρων
•  Φυσικής ασφάλειας
•  Ασφάλειας λειτουργιών
•  Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας
•  Ασφάλειας Επικοινωνιών
•  Κρυπτογράφησης
•  Διαχείρισης και ασφάλειας προμηθευτών
•  Διαχείρισης και ασφάλειας ανθρώπινων πόρων
•  Συντήρησης πληροφοριακής υποδομής και εξοπλισμού
•  Τήρησης νομοθεσίας
•  Εσωτερικής οργάνωσης και ανάθεσης ρόλων-αρμοδιοτήτων
•  Διασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας

 

Μέσα από διαδικασία ανασκόπησης, το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης διασφαλίζει τη διαρκή παρακολούθηση του επιπέδου ασφάλειας και τη λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων. Παράλληλα, ο κατάλληλος σχεδιασμός και η πραγματοποίηση εκτιμήσεων επικινδυνότητας των πληροφοριακών πόρων συμβάλουν στην ασφαλή συνέχεια των επιχειρησιακών λειτουργιών σε περιπτώσεις εμφάνισης δυσλειτουργιών.


Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας για θέματα Προσωπικών Δεδομένων και ο Υπεύθυνος του Συστήματος Διαχείρισης Διαδικασιών του Διαβαλκανικού Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης παρακολουθεί το σύνολο των διαδικασιών και πολιτικών, ώστε να μπορεί η εταιρεία να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες, προστατεύοντας τα δεδομένα και τις πληροφορίες που επεξεργάζεται.


Η τήρηση της Πολιτικής Ποιότητας, Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί δέσμευση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού και συνεργατών της εταιρείας μας.